اخباراقتصاد

کارساختمان  پروژۀ کانال آب زراعتی “جوی دراز مرکز تالقان ” آغازشد

شهرتالقان/ 2دلو/ باختر

 برنامۀ انسجام ساحه یی وزارت احیاوانکشاف دهات، کار ساختمان پروژۀ کانال آب زراعتی “جوی دراز مرکز تالقان” را آغازکرد.

انجنیرصبغت الله نظری رییس احیا وانکشاف دهات تخاربه خبرنگارآژانس باخترگفت که این کانال به درازای بیش ازچهارده کیلو متر، به هزینۀ بیش ازسه صد وپنجاه هزار دالرامریکایی از کمک های بانک انکشافی آلمان به همکاری موسسۀ مرسی کورپس ساخته می شود.

نظری افزود، این کانال چهارهزار وچهل جریب زمین زراعتی و ششصد وهشتاد جریب زمین بایر را آبیاری می کند.

به گفتۀ نظری، این کانال از قریۀ اندرابی های خطایان آغازمی شود و در قریه گوره پوست خور ختم می شود که دراین فاصله باشنده های بیست ویک قریه ازآب آن مستفید خواهند.

وی خاطر نشان کرد که ساخت هفتاد دهنۀ خرد وبزرگ، ساختمان ششصد ونود پنج متر دیوار استنادی، ساخت چهار پلچک و یک آب ریزه نیز شامل این پروژه است.

مولوی عبدالله قرلق والی تخاربا قدردانی از وزارت احیا وانکشاف دهات، بانک انکشافی آلمان و موسسه مرسی کورپس، افتتاح کاراین پروژۀ حیاتی را به مردم محل تبریک گفت واز باشندگان محل خواست که در تطبیق پروژه با دولت همکار باشند.

گفتنی است که ریاست احیا وانکشاف دهات تخاراز این طریق ساختمان هشت کانال را در نقاط مختلف تخار تحت کار دارد که با تکمیل این پروژه ها هزاران هکتار زمین زراعتی و باغ ها آبیاری می شود.محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا