اخباراقتصاد

کارساخت یک بند آب در زابل آغازشد

قلات ۱۵ جدی باختر

کارساخت یک بند بزرگ آبیاری در زابل دیروزآغازشد.

این بند، پس از ساخت توانایی آبیاری نزدیک به یک هزارهکتارکشتزاررا دارا خواهد بود.

کارشناسان امورزراعت می گویند با ساخت این بند، کشت وکاردرزابل به ویژه شهرقلات به شکوفایی کم پیشینه یی دست می یابد.

این بند درچهارکیلومتری شرق شهرقلات موقعیت دارد که اطراف آن را کوه پایه ها احاطه کرده است.

ادارۀ تنظیم امورآب افغانستان می گوید که حکومت برای ساخت این بند آب، نود و دو ملیون افغانی هزینه کرده است.

این بند درساحۀ یک صدوپنجاه جریب زمین ساخته می شود و هفتاد وچهارمتر درازا، پنجاه وچهارمترپهنا وپانزده مترارتفاع خواهد داشت و می تواند تا یک ملیون و هشت صد هزارمترمکعب آب را درخود ذخیره کند.

انجنیرناصرشاه وزیری رییس حوزۀ دریایی زابل به آژانس باخترگفت که این بند سرچشمه های آب های زیر زمینی قلات و اطراف آن را که کاهش چشمگیری یافته است، دوباره سیرآب خواهد کرد.

محلی که بند ساخته می شود، درنقطۀ تقاطع چندین مسیرسیلاب های موسمی قراردارد. ازاین رو مانع از سیرسیلاب ها برخانه های مردم وتاسیسات عامه در شهرمی شود.

رییس حوزۀ دریایی زابل می گوید که این بندآب تا دوسال آینده به بهره گیری سپرده می شود.

اوگفت که با ساخت بند یاد شده، آب مورد نیازنزدیک به هزار هکتار کشتزار در قلات و ساحات اطراف آن فراهم می شود.

عبیدالله عبیدی کارشناس امورزراعت می گوید که  این بند می تواند زابل را به شکوفایی زراعت و رشد اقتصاد برساند.

اوگفت« آب های زیرزمینی درزابل به شدت فروکش کرده است وتنها موجودیت یک بند بزرگ آبیاری می تواند، زراعت را شکوفا کند.»ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا