اخباراقتصاد

کشت زعفران در بغلان درحال گسترش وبهبود است

پلخمری/ اول دلو/ باختر

افزایش قطعات نمایشی زعفران و بلند بودن مهارت های مسلکی زعفران کاران با عث حاصل برداری بیشتر این گیاه با ارزش در بغلان شده است.

این مطلب را نجیب الله مدقق مدیرترویج زعفران ریاست زراعت بغلان به آژانس باختر گفت وافزود که امسال موازی یازده جریب زمین در هشت ولسوالی بغلان زعفران کشت شده است که درنتیجه بیست وچهار کیلوگرام زعفران ازبهترین نوع آن به دست آمده است.

مسوول ترویج زعفران بغلان افزودکه سال پارموازی پنج جریب زمین دربغلان زعفران کشت شده بود که با تلاش های پیهم وتشویق دهقانان، با توزیع پیاززعفران، کود مخصوص وسایل کارو آگاهی دهی لازم این اداره توانست که کشت زعفران را ازسه ولسوالی به هشت ولسوالی افزایش بدهد.

وی زرع زعفران را بدیل خوب برای کشت خشخاش وچرس وانمود کرد ونقش این بته را درمقایسه با زرع سایر نباتات وحبوبات درراستای تقویت بنیۀ مالی دهقانان مهم واساسی خواند۰

نجیب الله مدقق، نبود بازار مناسب، کاهش قیمت زعفران وموجودیت نا امنی را به حیث مشکل اساسی زعفران ‌کاران در بغلان عنوان کرد. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا