سیاست

کمیته روسای کمیسیون های مشرانو جرگه جلسه کردند

جلسه کمیته رؤسا وجلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز بر گزار و روی موضوعات مختلف بحث نمودند.  به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر،  درجلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه،برعلاوه تعیین اجندای جلسات عمومی ،روی ضرورت اعمارسرک کابل-جبل سراج وچگونگی عقدقرارداد آن صحبت گردیده،تصمیم اتخاذشد که وزیرفواید عامه ومعین آنوزرات همرابامعینان وزارتهای اقتصاد ومالیه درمورد عدم شفافیت عقد قرارداد این سرک به اعضای کمیته روسا توضیحات دهند.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، روی انتقال یکهزارتن محبوس افغان ازکشورایران با حبیب الله غالب وزیرعدلیه وامیرمحمد جمشید رییس عمومی محابس بحث نموده،قراربرآنشد که وزارت امورخارجه درتفاهم با وزارت عدلیه درانتقال محبوسین ازایران به کشوراقدامات سریع نمایند.دربخش دیگرجلسه داکترسیدمخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درمورد عدم نشرفلم مدرسه وشکایات وارده دراین مورد معلومات داده،گفت ، وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچگاه فلمی را پیش از نشر ویا بعد از نشر سانسور نکرده است . همچنان وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه به تقرر اتشه های فرهنگی توضحات مفصل ارایه کرد  .

همچنان درجلسه توضیحات معاون اول وزارت دفاع ملی ورئیس تعلیم وتربیه آن وزارت درمورد اجرای امتیازات کادری استادان اکادمی نظامی قناعت سناتوران را فراهم ننموده تاکید شد که رئیس دفتر آن وزارت درجلسه بعدی حاضرگردد درغیرآن ازراه قانونی دیگری استفاده خواهند شد.گفته میشودکه درمورد تادیه امتیازات کادری برای استادان اکادمی نظامی،حکم ریاست جمهوری به آن وزارت ارسال شده؛اما ازسوی رئیس دفتروزیردفاع ازسه سال بدینسو مخفی نگهداشته شده است. هکذا درجلسه بنابرشکایات وارده تصریح شد که جوازکاراستادان  خارجی موسسات تحصیلی خصوصی کاروان، سپین غر، آزاد اسلامی، آریانا، روشان، پیام نوروجامعه المصطفی طی مراحل گردد؛ درغیرآن اقدامات قانونی صورت خواهندگرفت.به همین گونه روی اعمارساختمانهای بلندمنزل غیرقانونی بامعین وزارت امور شهری ومعاون شاروالی کابل  صحبت نموده،قراربرآنشد که هیئت کمیسیون به شمول ارگان های یاد شده ولوی سارنوالی این بلند منزل هارا تشخیص وکاراعمارآنهارا متوقف سازند.به همین ترتیب شکایت باشنده گان بلاکهای هوایی مطالعه و قرارشد که رئیسان تاسیسات وزارت دفاع ملی،ملکیتهای شاروالی ،آبرسانی وبرق شهرکابل دریکی ازجلسات کمیسیون درموردمعلومات دهند.دراخیرجلسه شکایت مکررشهریان شبرغان مبنی برتخریب منازل شان بدون استملاک ازسوی مسوولان ولایت جوزجان بررسی گردیده،فیصله به عمل آمد که والی وشاروال ولایت جوزجان درزمینه پاسخ دهند.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست عارف الله پشتون، معین وزارت احیاء وانکشاف دهات پیرامون چگونگی مصارف بودجه انکشافی آن وزارت معلومات داده،گفت که آن وزارت دربرنامه های همبستگی ملی، انکشاف منطقوی، رشدصنایع روستایی، آبرسانی وراه سازی فعالیت داشته ودرتمام کشورحدود چهل هزارقریه را تحت پوشش برنامه همبستگی ملی قرارداده،تقاضانمودکه شورای ملی برنامه های آن وزارت را موردحمایت قراردهندونیزدرجلسه توضیحات موصوف قناعت کننده تلقی گردید.

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان، رئیس پشتنی بانک درموردفعالیت،جایدادها وذخایرآن بانک معلومات داده،گفت که درحدود یازده ملیارد افغانی سپرده های مردم درآن بانک حفاظت میگردد وافزود پشتنی بانک دروضعیت خوبی قرارداشته وقراراست که سیستم بانکدارای درآینده نزدیک کاملاً کامپیوتری گردد ونیزکاری روی بانکداری اسلامی جریان داردوتصریح کردکه با کمپنی خارجی جهت بررسی این بانک  قراردادعقدگردیده است.همچنان موصوف جمع آوری پول ازمقروضین درهماهنگی به  ادارات ذیربط خواند.جلسه طرق جمع آوری قرضه وحفظ جایدادهای آن بانک رامثبت خوانده،تاکید گردید که بانک مذکورحین پروسه داوطلبی وقرارداد جایداد ها کمیسیون اقتصاد ملی را درجریان قراردهد ونیزسارنوالی دوسیه های مقروضین متمرد را مورد پیگری جدی قراردهد.

 در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف،قضیه اختطاف  اعضای فامیل یکتن با رئیس تحقیق امنیت ملی ،رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل ومدیر جنایی حوزه هفتم ولایت کابل مطرح وآنها  ضمن ارائه توضیحات گفتندکه این موضوع  قضیه اختطاف نبوده بلکه یک ناشی ازاختلافات فامیلی میباشد  که دوسیه نسبتی شان درحارنوالی زون غرب تحت دوران میباشد .جلسه بنابرمعلومات آنها تاکیدنمودکه ریاست حارنوالی زون غرب این کمیسیون را ازاجراات شان رسماً اطلاع دهند.

 در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست انجنیر احمد جاوید روف ، شکایت برخی اهالی ولایت خوست مبنی بر توقیف ملک خیال بررسی وعدم شرکت مکرر والی متذکره را در زمینه  و نادیده گرفتن حکم ریاست جمهوری موضوع را به لوی  سارنوالی محول نموده،تاکید گردید که آنمقام از اجراات شان رسمآ به کمیسیون اطلاع دهد .گفته میشود که نامبرده براساس فرمان ریاست جمهوری حکم تبادله موازی 420زمین  از ولایت بلخ به ولایت خوست راحاصل نموده،ولی بدون موجب درآن ولایت توقیف گردیده است. در بخش دیگرجلسه ، تعلل درروند  کار سرک های قلعه زمانخان ،ده خدایداد والوخیل شهرکابل با عبدالاحد معاون شاروالی کابل مطرح ونامبرده ضمن ارایه معلومات تصریح نمودکه عنقریب کاراعمارآن تکمیل میگردد.

  درجلسه کمیسیون اموردفاعی وتمامیت ارضی به ریاست روح گل خیرزاد،ضمن بحث روی وضعیت امنیتی کشور،گزارش سناتورمحمدداووداساس ازولایت زابل مبنی برناامنی هادرساحات مرزی آن ولایت  استماع گردیده ،تاکیدگردیدتاوزارت دفاع ملی جهت تامین امنیت بهتردرایجادیک کندک درآن ولایت همکاری نمایند. همچنان درجلسه پیشنهادشورای ولایتی بامیان مبنی براعطای رتبه پاسوال به قوماندان مرکزتربیوی زون بامیان تائیدگردید.دراخیرجلسه ازکارکردهای مدیرعمومی اپراسیون قوماندانی امنیه ولایت هرات مثبت ارزیابی گردید.

درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی، مصؤنیت وامتیازات به ریاست حاجی مکرم خان ناصری، موافقتنامه اداره مؤقت افغانستان بانیروهای بین المللی همکاری وامنیت(آیساف)مطالعه گردیده،تصمیم اتخاذشد.درجلسه کمیسیون امورمعلولین به ریاست سید محمد سادات ناصری،روی یادبودازروزجهانی معلولین درکشورصحبت گردیده،تاکیدشدکه دولت این هفته را بنام هفتۀ همبستگی بامعلولان مسمی نماید ونیزتجارملی وافراد خیرکشور این قشرجامعه راکمک اقتصادی نمایند.  درجلسه کمیسیون رفاه عامه به ریاست احمدبشیرصمیم ،روی نامه رسیده ریاست تصدی فارمسی پیرامون برخوردناسالم نظامیان امریکایی بامحافظین شرکت سهامی هوخست واخراج آنان ازمحوطه شرکت توسط نیروهایی امریکایی بحث گردیده ،تصمیم برآن شدتامعین وزارت صحت عامه ورئیس امورفارمسی آن وزارت درزمینه به سناتوران پاسخ گویند.دربخش دوم جلسه تقاضاهای مسوولین انستیوت های خصوصی صحی که مدعی اند وزارت صحت عامه به حمایت سکتورخصوصی دربخش صحت توجه نداردونیزآن وزارت باانسجام کارهای اکادمیک انستیوت های خصوصی ،برخوردسلیقه ای مینماید.کمیسیون فیصله نمود تا عارضین غرض وضاحت موضوع به یکی ازجلسات کمیسیون شرکت نمایند.

 در جلسه کمیسیون امور دینی ،فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست مولوی محمود دانشجو،روی کارکردهای پروژه های انکشافی وزارت خانه های معارف ،تحصیلات عالی ، حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ بحث گردیده،تصمیم اتخاذ شد تاوزارت خانه های یاد شده راپور ربع اول سال 1390 را به کمیسیون ارسال نمایند .طبق یک خبردیگرقراربودکه غرض بررسی شکایات واصله هئیت کمیسیون اموراقوام و قبایل به ریاست حاجی بایمراد قوینلی،از لیسه نمبر یک خوشحال خان بازدیدنمایدولی حین ورودهیئت،مدیروسایرمسوولان آن  لیسه حاضروظیفه نبوده،هیئت عدم موجودیت مسوولان یادشده راانتقادنموده تصمیم اتخاذنمود که در هفته آینده از آن لیسه دیدن نمایند

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا