سیاستاخبار

کمیتۀ عالی همآهنگی ارگان های عدلی و قضائی تشکیل جلسه داد

کابل /7 دلو/ باختر

به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره محکمه  و با عضویت لوی څارنوال ،  وزیر عدلیه، رییس اداره تقنینی و قضایی ریاست عمومی اداره امور ، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع ، رییس حقوق ستردرستیز وزارت دفاع ملی  ومشاور حقوقی وزارت امور داخله، کمیته عالی هماهنگی ارگان های عدلی و قضایی تشکیل جلسه داد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،درین جلسه طبق اجنداء درمورد پیشینۀ دعوی در محاکم ابتدائیه و عدم رسید گی آن درمحاکم استیناف ، بررسی به درخواست های تجدید نظر در قضایای مدنی توسط لوی څارنوالی ، معضل تسلیمگیری دوسیه ها توسط محاکم  بدلیل نبود ضمانت خط در دوسیه ،  تنفید محکوم بهای مالی در قضایای جزایی،  رسید گی څارنوالی به موضوعات  جعل و مشبوهیت اسناد رسمی وعدم ارائه معلومات مخزن به مرا جع غیر قضایی ،  انصراف غیر اقارب  از تعقیب دعوی جزایی درجرایم خشونت علیه زن،  الغای ماده 30 قانون منع خشونت علیه زن با انفاذ قانون منع آزار و اذیت علیه زنان و اطفال ،ثبت دقیق احکام محاکم در سیستم مدیریت قضایا ،  رفع نواقص  و خلا های تحقیقاتی دوسیه هادرکمترین مدت ، روند مربوط به اقدامات مخفی کشفی  و برگزاری منظم جلسه های هماهنگی ارگان های عدلی و قضایی درسطح ولسوالی ها ،  بحث و تبادل نظرشد وازجانب کمیته تصامیم  مقتضی قانونی اتخاذ و هدایت داده شد تا هریک از مراجع ذیربط طبق تصاویب کمیته عالی همآهنگی اجراآت خویش را تنظیم کنند. ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا