اخبارفرهنگ

کمیسیون تثبیت ایجاد حضیره برای مشاهیرفرهنگی و هنری افغان جلسه کرد

کابل/ ۲۲ عقرب/ باختر

دومین جلسه کمیسیون تثبیت ایجاد حضیره برای مشاهیرفرهنگی و هنری افغان به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنروزارت اطلاعات وفرهنگ امروز برگزارشد.

به گزارش آژانس باختر درجلسه اعضای کمیسیون که شامل نمایندگان اکادمی علوم، وزارت حج واوقاف  وشاروالی کابل اشتراک داشتند، روی طرح مکان مشخص برای حضیره مشاهیرفرهنگی و هنری افغان بحث کردند واعضای جلسه  پیشنهادها و نظریات شانرا جهت بهترشدن این طرح ابراز کردند .

پوهاند محمد رسول باوری ایجاد حضیره مشخص برای هنرمندانی که آثار و داشته های شان درجامعه پذیرفته شده است ، کارنیک و ارزشمند تلقی کرد.

معین فرهنگ وهنرهمچنان تاکیدکرد که اصلاحات که در این جلسه برای بهتر شدن طرح حضیره ارائه شده است ،باید درجلسه بعدی بالای آن بحث شود که  یک طرح جامع و مکمل برای ایجاد حضیره آماده شود.فهیم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا