سیاست

گره کور صلح را نظام باز خواهد کرد

کابل باختر/ 17/ دلو
رهبری افغانستان پیوسته تاکید کرده است که صلح  نیاز مبرم و اساسی مردم افغانستان است ، باید به آن دست یافت.اما چگونه صلح ، سوالی است که ذهن همه را باخود مصروف ساخته است.
دراین جای تردید نیست که پایان هرجنگ و منازعه سرانجام ازدهلیز صلح می گذرد و زمانی این مامول بر آورده می شود که دهلیز را تشخیص کرد.
جنگ و صلح افغانستان ابعاد پیچیده دارد ، نبود تفکر ملی چمباتمه زدن برمنافع مقطعی سیاسی ، گروهی ، حزبی فراتر ازآن فرو رفتن در لاک قومی و سایر مصیبت های دیگر فرصت سازشده است تا آزمندان با حرص شدید  درروند جنگ وهم در روند صلح درافغانستان یارگیری کنند.
درچنین شرایطی اگر رییس جمهوری اسلامی افغانستان مطرح می سازدکه مردم افغانستان صلح با عزت می خواهند ، مردم افغانستان صلح پایدار می خواهند مردم افغانستان زندگی با رفاه و سعادت می خواهند مایه از این نگرانی ها دارد.
زیرا رییس جمهور کشور می داند که در  بسیاری از موارد خرد سیاسی درمعادلات سیاسی زیر تاثر مسایل حزبی ، سمتی ، قومی ، گروهی و … قرار می گیرد و تراز نامتوازن به وجود می آید که نمی شود به اساس آن به منافع بزرگ ملی رسید.
دربحث های بزرگ سیاسی ، زمانی که حریف زنی و معامله مطمح نظر باشد ، بدون شک منافع مردم درحاشیه رانده می شود.
طالبان گروه متحجرمی باشند که دراصل به کثرت گرایی باور ندارند به دموکراسی و مردم سالاری بیگانه اند ، ترویج افراط گرایی و هراس افگنی را درمنطقه سرخط قرار داده اند ، آیا می شود با آنان کنار آمد ، مگر این که فکر کرد و راهی انتخاب کرد که صلح با عزت در قبال داشته باشد.
دولت افغانستان نمادی از یک تشکل وحدت ملی و برآمده از اصل دموکراسی است.
جامعه بین المللی ، کشورهای منطقه وجهان با افغانستان روابط دیپلماتیک دارند اتحاد نظر کشورها درحل معضل های منطقه یی و فرامنطقه یی کار آمد بوده است.
به این دلیل باید صلح از دهلیز نظام عبور کند نظامی که میثاق ها قرار دادها و کنوانسیون های بین المللی را سرخط عمل قرارداده است . بناً گره کور صلح  را نظام باز خواهد کرد .زیرا نظام فعلی برنامه یی جامع برای صلح دارد . 
درغیر آن به قول معروف این راه که تو می روی به ترکستان است.
ختم/ نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا