اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

گفت وگوهای صلح وارد مرحلۀ جدی شده است

کابل/ 16 قوس/ باختر

شورای عالی مصالحۀ ملی دیروز اولین نشست رسمی اش را برگزار کرد. همچنان هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در دوحه روی کارشیوۀ پیشبرد گفت وگوهای صلح به توافق رسیدند و روی تدوین اجندای این گفت وگوها مشورت های شان را آغاز کرده اند. هر دوی این پیشرفت٬ نشان دهندۀ آن است که گفت وگوهای صلح وارد مرحلۀ جدی شده است.

مفسر آژانس باختر این موضوع را به بررسی و تحلیل گرفته است و می نگارد:

در دو هفتۀ اخیر هم درکابل و هم در دوحه بحث های جدی سیاسی ادامه داشت. در کابل هدف این بحث ها فراهم کردن شرایط برای برگزاری اولین نشست شورای عالی مصالحۀ ملی بود و در دوحه هدف این بحث ها، رسیدن به توافق روی کارشیوۀ گفت وگوهای صلح بود. خوشبختانه، هردو بحث به نتیجه رسید. در کابل نشست شورای عالی مصالحۀ ملی برگزار شد و در دوحه کارشیوۀ گفت وگوها مورد توافق طرفین قرارگرفت وبحث روی تدوین اجندا آغاز شد. 

آغاز کار شورای عالی مصالحۀ ملی و همچنان تصویب کارشیوۀ گفت وگوها، نشان دهندۀ ارادۀ جدی سیاسی برای پیشبرد روند گفت وگوها است. ما می دانیم که این روند خیلی پیچیده، دشوار و زمان گیراست. موضوع جنگ و صلح در افغانستان ابعاد گوناگون داخلی، منطقهیی و جهانی دارد. درهر تصمیم و در هر مرحلۀ گفت وگوها باید این ابعاد در نظرگرفته شود. از این رو تصویب آجندای گفت وگوهای صلح میان هیئت های دوطرف در دوحه، نیز کار ساده و آسان نیست. برای جانب حکومت و مردم افغانستان موضوع خیلی مهم و حیاتی، تامین آتش بس است. بدون تامین آتش بس و توقف جنگ، خیلی دشوار است که این گفت وگوها به گونۀ خوب، موفقانه و سریع پیشرفت کند. وقتی جنگ ادامه داشته باشد و هر طرف برای کسب پیروزی و غلبه در میدان جنگ کوشش و تلاش کند و همۀ امکاناتش را به کار برد، بدون تردید تشدید درگیرها و جنگ ها، تلفات انسانی و خسارات هنگفت مالی در پی دارد و این امر نمی تواند روی روند گفت وگوها و روحیۀ هیئت های گفت وگو کننده، اثر منفی و ناگوار به جا نگذارد. از این رو تامین آتش بس هم برای جلوگیری از تلفات انسانی و خسارات مالی حایز اهمیت است و هم برای پیشبرد موفقانۀ روند گفت وگوهای صلح. با در نظرداشت این امر، بحث روی تامین آتش بس سراسری و پایداردر کشورباید در صدر اجندای گفت وگوهای صلح قرار داشته باشد.

بدون تردید، برای جانب دیگر شاید مسایل دیگری حایز اهمیت باشد و آنان تلاش خواهند کرد که همان مسایل را در صدراجندای گفت وگوهای صلح قراردهند. دوموقف متضاد و دو موضعگیری خیلی از هم دور. برای نزدیک کردن این موضع گیری ها باید کار شود. باور داریم آن چنان که طرفین توانستند بن بست ایجادشده روی کارشیوۀ گفت وگوها را از میان بردارند و به توافق برسند، در مورد اجندای گفت وگوها نیز چنین امیدواری وجود دارد.

گفت وگوهای صلح وارد مرحلۀ جدی شده است و این مرحله ایجاب می کند که طرف های شامل گفت و گوها با تعهد کامل به منافع علیای ملی، خواست مبرم مردم افغانستان و جامعۀ جهانی به صلح، امنیت و ثبات، از خود انعطاف نشان دهند، با این روند برخورد جدی کنند، از مسایلی دوری جویند که سبب ایجاد اختلافات بیشتر می شود و به مسایلی بپردازند که سبب تقویت اعتماد، نزدیکی و توافق می شود. امروز یک فرصت تاریخی برای خاتمه دادن به این جنگ چندین ساله فراهم شده است. استفادۀ بهینه و اعظمی از این فرصت، وظیفه و مسوولیت همۀ افغانان است. ن.ش.   

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا