راتب نبی زاده
مسوول سایت خبری آژانس باختر

شماره تماس: 93708198786+
ایمیل ادرس: info@bakhtarnews.af و rateb.nabizada@gmail.com
آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات و فرهنگ
کابل افغانستان

عبدالواحد ریحان
رییس عمومی آژانس خبری باختر

شماره تماس: 93707609524+
ایمیل ادرس: a.rayan@bakhtarnews.af
آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات و فرهنگ
کابل افغانستان

براى تماس با تيم کارى از طريق ايميل آدرس از فورم ذيل کار بگيريد:

    Enter a brief message

    Enter your full name

    Enter a valid email

    the topic of your message

    دکمه بازگشت به بالا